Lover og havnereglement for Ålesund Motorbåtforening

 

Revidert mars 2002

 

LOVER

 

Navn og formål

 

§1

Foreningens navn er Ålesund Motorbåtforening, og dens initialer er Å.M.F.

Ålesund Motorbåtforening er tilsluttet Kongelig Norsk Motorbåtforbund, hvis initialer er K.N.B.F.

 

§2

Ålesund Motorbåtforening's  formål er å samle båtinteresserte  i arbeidet for å:

·         Skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i sikre båthavner og opplagsplasser i indre og ytre bydel.

·         Samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver innen rammen av formålet.

·         Ivareta medlemmenes hevdvunne rettigheter til fornuftig utnytting og bruk av sjøen.

 

 

Medlemskap

 

§3

Som medlem kan styret oppta enhver båtinteressert som er enig i og vil arbeide for Å.M.F.'s formål. Medlemskapet følger kalenderåret.

Utmeldelse må skje skriftlig til styret, og være i hende innen årets utgang. Båtplass i Å.M.F.'s havner kan kun anvises medlemmer i foreningen. For anvist båtplass betales et depositum, fastsatt av generalforsamlingen.

 

§4

Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og/eller forargelse, virker til skade for foreningen, eller ikke retter seg etter foreningens lover og havnereglement, kan av styret suspenderes, og i grovere tilfeller ekskluderes. Denne avgjørelse kan innankes for første generalforsamling, som ved alminnelig stemmeflertall har den endelige avgjørelse. Et medlem som ekskluderes  mister samtidig retten til å disponere den/de båtplass(er) som ble anvist av foreningen.

 

§5

Medlem som har bidratt med en ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter enstemmig innstilling fra styret, av generalforsamlingen innvoteres som æresmedlem. Æresmedlemmer er fritatt for årskontigent.

 

 

Kontingent

 

§6

Årskontingenten og havneavgiften følger kalenderåret, med forfall 1. mai. Dersom det ikke er betalt innen 1. juni, kan styret etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem, og anvist båtplass tilbakeføres foreningen. Oppgjør for depositum med fradrag av restanser, utbetales når båtplassen er anvist til et nytt medlem. Denne avgjørelse kan ikke innankes for generalforsamlingen. Søknad om fornyet medlemskap fra strøket medlem, kan bare godtas på betingelse av at ny innmeldingsavgift og tidligere restanser betales.

 

§7

Årskontingenten fastsettes av generalforsamlingen ved alminnelig flertall.

 

§8

Nye medlemmer betaler ved innmelding et innmeldingsgebyr som fastsettes av generalforsamlingen ved alminnelig flertall.

 

§9

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

 

§10

Havneavgift for benyttelse av anvist båtplass fastsettes av generalforsamlingen ved alminnelig flertall.

 

§11

Medlemmer med mer enn 10 års medlemskap, og som er over 70 år, kan på anmodning få redusert medlemskontingenten til 50%, og likevel nyte vanlige medlemsrettigheter.

 

 

Foreningens organer

 

§12

Å.M.F's  administrative organer er:

1)       Generalforsamlingen.

2)       Styret.

3)       Faste komitéer.

 

§13

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars året etter. Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel ved avertissement eller skriftlig innkalling sendt til hvert enkelt medlem, og med angivelse av hvilke saker som står på dagsordenen. For at generalforsamlingen skal være beslutningsdyktig må der møte minst 25 medlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall medlemmer møter, innkalles det til ekstraordinær generalforsamling som er beslutningsdyktig uavhengig av det frammøtte antall. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være styret i hende seinest 7 dager før generalforsamlingen.

 

§14

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

1.        Styrets årsberetning.

2.        Regnskap framlagt i revidert stand.

3.        Styrets forslag til budsjett, samt avsetning til fonds.

4.        Fastsettelse av kontingent, innmeldingsgebyr og havneavgift.

5.        Innkomne forslag.

6.        Foreta valg på:

A.      Formann. (Hvert år.)

B.       Styremedlemmer og varamedlemmer. (To av styremedlemmene velges hvert år.)

C.       Havnekomite for hver havn, minimum fem medlemmer.

D.      Husstyre på fire medlemmer, to fra havnekomiteen og to fra dameforeningen.

E.       Valgkomite, formann og tre medlemmer. To av valkomiteens medlemmer skal være tidligere styremedlemmer.

F.       To revisorer.

G.       Eventuelt andre komiteer etter behov og innstilling fra styret.

H.      To representanter til distriktsrådet.

 

Vedtak gjøres med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør den fungerende formannens stemme utslaget.

Forslag om lovendring må ha 2/3 flertall. Tillitsverv kan ved valg gies alle medlemmer. Samtlige kan motta gjenvalg, men har rett til å nekte gjenvalg for like lang tid som de har fungert som tillitsvalgt.

 

§15

Å.M.F. ledes av et styre som består av formann og fire styremedlemmer. Styret velger innen sin midte nestformann som også er sekretær, og eventuelt en kasserer. Styret har to varamedlemmer som innkalles etter behov. Styret har sete i Ålesund. 

 

§16

Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig.

Styret ansetter og avskjediger foreningens eventuelle funksjonærer, bestemmer deres lønn og fastsetter nødvendig stillingsinstruks.

Styret bestemmer også eventuell godtgjørelse til medlemmer av komiteer.

Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre disse velges av generalforsamlingen.

Styret bestemmer i samarbeid med de arrangerende komiteer når og hvor og innen hvilken ramme de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal avholdes.

Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig, (minimum 6 pr. år.) og skal framlegge for den ordinære generalforsamlingen beretningen om foreningens virksomhet og revidert regnskap. Formannen innkaller til styremøtene. For øvrig kan utenom formannen et flertall av styret innkalle til styremøtene.

Styret er beslutningsdyktig når formann/nestformann og minst 2 styremedlemmer er til stede.

Til styremøtene kan valgte komiteer innkalles, dog uten stemmerett.

Formannen og et styremedlem forplikter i fellesskap med sine underskrifter foreningen like overfor tredjemann.

 

§17

Følgende av generalforsamlingen valgte faste komiteer sorterer under styret:

Havnekomiteene

Husstyret

Eventuelle andre komiteer oppnevnt av styret. $ 16.

Komiteene skal innen 1 uke før generalforsamlingen, sende sin årlige rapport til styret som tar rapporten med i sin årsberetning.

Valgkomiteen leverer sin innstilling til generalforsamlingen gjennom styret.

 

 

Ekstraordinær generalforsamling

 

§18

Styret kan når det finner det nødvendig, og skal, når minst 25 medlemmer forlanger det, med skriftlig angivelse av hvilke saker som ønskes behandlet, innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

Innkallingen skjer med 8 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsordenen.

 

 

Diverse

 

§19

Foreningens standard er en vimpel av hvit farge med initialene i blått. Vimpelen føres på flaggspill forut eller i mastetopp.

 

§20

Innmelding eller utmelding av en krets, et forbund eller sammenslutning med en annen forening  må behandles av generalforsamlingen, og kan bare vedtas med 2/3 flertall.

 

§21

Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtekter forelegges generalforsamlingen gjennom styret innen den frist som er nevnt i $13 foran.

Vedtak må fattes med 2/3 flertall.

 

§22

Beslutning om oppløsning av Ålesund Motorbåtforening kan kun fattes med minst 3/4 flertall på den ordinære generalforsamlingen, når minst 25 % av medlemmene er til stede, og saken har vært utsendt medlemmene med innkallingen.

Ved votering herom i generalforsamlingen kan medlemmer som er lovlig forhindret fra å møte, avgi skriftlig votum til styret.

Etter at beslutning om oppløsning er fattet, og all gjeld er oppgjort, skal gjenværende verdier overføres til lignende demokratisk styrt virksomhet med samme formål.

 

 

HAVNEREGLEMENT

 

MEDLEMMENE PÅLEGGES Å OVERHOLDE FØLGENDE REGLEMENT:

 

§1

Medlemmet skal gjøre seg innforstått med at man kun disponerer en anvist plass fra havnekomiteen. Denne plassen kan av havnekomiteen rokeres eller medlemmet anvises annen plass i havnen.

Plassen eies av ÅMF, men benyttes av medlemmet mot innbetalt depositum.

 

§2

Hver havn har en egen havnekomite bestående av minimum 5 medlemmer som velges på foreningens generalforsamling. Havnekomiteen har ansvaret for at havnene er i forsvarlig stand til enhver tid, og påser at foreningens lover og regler for havneanlegget overholdes.

Havnekomiteen velger sin formann. Havnekomiteen fører fortegnelse over båteiere som har tildelt plass i havnen, og melder eventuelle endringer til foreningens sekretær/forretningsfører.

 

§3

Fortøyningsanordninger utlegges etter havnekomiteens anvisning og godkjennelse. Båtene skal minst ha to fendere på hver side, ha solid tauverk med påmontert strekkavlastere.

Båtplassen vil ha forskjellig lysmål som ca. 3, 3.5, 4 eller 4.5 m. Dette avtales/avgjøres av havnekomité avhengig av båtens størrelse. Medlemmet betaler depositumet etter størrelse på plassen. Avhengig av båtens størrelse må båteier rette seg etter havnekomiteens anvisning vedrørende størrelse på utligger. Prisforskjellen mellom standard og anvist uteligger dekkes av medlemmet i sin helhet. Dette merutlegget vil ikke tilbakebetales i forbindelse med tilbakebetaling av depositum.

Ved uvær skal båtens eier påse at ekstra fortøyning blir utlagt om nødvendig.  Skader som båten påfører havneanlegget må eieren bekoste og reparere etter havnekomiteens anvisning. Skader eller uregelmessigheter på havnen plikter båteieren uten opphold å melde fra om til havnekomiteen.

Alle båter skal være ansvarsforsikret.

Alle båter skal påføres navn, stedsnavn og registreringsnummer.

 

§4

Fortøyningsplassen skal brukes av det medlem som har fått anvist plassen. Dersom medlemmet for en periode ikke benytter sin plass, kan denne av havnekomiteen leies midlertidig bort til annen medlem.

Medlem har videre plikt på seg til å påse at uvedkommende fartøyer holdes borte fra anleggene. I sommerhalvåret kan imidlertid gjestende båter fra andre båtforeninger av havnekomiteen tildeles en fast gjesteplass i anlegget for inntil en uke.

Dersom et medlem med anvist båtplass ikke har båt, har ingen konkrete planer om å skaffe seg båt, kan styret etter oppfordring fra havnekomite beslutte å innløse depositumet for båtplassen. Dette kan tas opp for vurdering etter et år uten båt på plassen.

 

§5

Tvisteinstans båteiere imellom er havnekomite - eventuelt styre.

 

§6

Båteieren skal vise størst mulig aktsomhet ved manøvrering i havneområdet. Hastigheter i - og ved havneområdet som skaper sjø, skader unødig havnen, er til sjenanse og irritasjon for andre medlemmer. Havnekomiteen vil etter slik iakttagelse meddele dette til båteier som snarest må rette seg etter denne påtale.

 

§7

Etter skriftlig søknad til styret kan en båtplass overtas av ektefellen eller barn av vedkommende. Ektefellen kan overta avdødes medlemskap uten innmeldingsgebyr, mens barn som fra før ikke er medlemmer, må søke om dette på vanlig måte.

 

§8

Havneanleggenes gjestebrygger skal benyttes i hovedsak til iland- og  ombordstigning, vask og bunkring og til eventuelle nødvendige korte opphold.

Havnekomiteen bortviser båter som ikke etterkommer dette.

 

§19

Opp- og utsetting, transport og opplag av båter i havnene skjer på båteiers eget ansvar. Likeledes som all annen ferdsel på havneområdet gjør det.

Ålesund Motorbåtforening påtar seg intet ansvar ved bruk av båtplasser eller utstyr i havnene.

Langtidsparkering i havneområdet bør unngås. Følg havnekomiteens anvisning vedrørende dette.

 

§10

Overalt innen Ålesund Motorbåtforenings havneanlegg skal der til enhver tid være orden og utvises renslighet. Den enkelte medlem sørger for sin anviste plass når det gjelder enkelt vedlikehold som fjerning av groe og lignende.

 

De lover og regler som gjelder i foreningen gjøres medlemmet oppmerksom på  i forbindelse med søknadsskjema, som aksepteres og undertegnes ved innmelding som medlem.

 

Brudd på disse lover/regler, eller pålegg gitt fra styret - eller havnekomite i forbindelse med dette, kan medføre til ekslusjon og bortvisning fra havnen.

 

Ved alvorlige brudd og etter muntlige og skriftlige advarsler, kan foreningens styre, som ytterste konsekvens, gi havnekomiteen i oppdrag om å foreta salg - eller kondemnering av medlemmets båt etter at lovbestemte tidsfrister er utløpt.